شجره طایفه روستا

قربانی

عبدی

صفری

شوکت

ستاره

ملکی زند

آخرین مطالب

مرور کوتاه با تصویر