شجره طایفه روستا

قربانی

عبدی

صفری

شوکت

ستاره

ملکی زند

مرور کوتاه با تصویر