قطعی مکرر تلفن های ثابت

قطع شدن مکرر ارتباط تلفن ثابت باتوجه به قطع شدن مکرر ارتباط تلفن ثابت در روستای زناب پیگیریهای لازم توسط دفتر نماینده محترم شهرستانهای خلخال و کوثر بعمل آمده است،ودر آینده نزدیک کابل های فرسوده تعویض ومشکل قطعی ارتباط حل خواهد شد.

مرور کوتاه با تصویر