تاریخچه روستا

تاريخچه مدرسه شهيد دستجردي روستاي زناب:

اول: محل برگزاري کلاسها دفتر شركت تعاون

دوم: خانه مرحوم پرويز مجللي

سوم: مسجد روستا

چهارم: ساخت مدرسه (به پيمانكاري آقاي اسرافيل دولت آبادي) درسال 1358

كارکنان خانه بهداشت: آقاي مهدي نصيري و خانم گلتاج اميني

منبع آب :

در سال ???? ساخته شد ودر سالهاي گذشته باز سازي گرديد
مسجد :

در بناي اوليه كليه درخت هاي مصرف شده در ساخت مسجد از تپه پير عباس روستاي ناطور توسط اهالي روستا آورده شده است

لنگر بزرگ مسجد اهدايي آقاي زيداله از روستاي هشي بوده.

بازسازي دوباره مسجد در سال ???? توسط اهالي محترم روستا وبه پيش قدمي مر حوم الحاج سلمان منافي

برق:

در سال 1373/11/22 مردم از نعمت برق برخوردار شدند

مخابرات:

در سال 1379مخابرات در روستا تاسيس گرديد ودرسال1382 تلفن ثابت به منازل واگذار شد.

مهاجرين روستا:

مسلم اسلامي

ايمان صفايي

ابراهيم بخت آزاد

فرزندان مرحوم محمد اميني

مرحوم صاحبعلي قرباني

خانواده مرحوم اسكندر عبدي

افضل صفري-حيدر محمودي

ولي اله محمدي

پرويز مجللي- فاضل جوادي

نجف قلي ملكي

اولين معلم روستا :

سپاه دانش جناب آقاي قمري

مكتب خانه :مرحوم ملا باقر

خياط هاي قديمي:

آقايان تعارف – علي دلگرمي – قدرت

آرايشگر هاي قديمي:

آقايان داداشي -عيسي

شكسته بند هاي قديمي:

آقايان تقي محمودي – حسين گل صفري

ماما هاي قديمي :

خانمها: سامرا -نبات -لاچين -گلين گوچك -سياره

مالكين روستا قبل از انقلاب اسلامي:

اعظم آقا ذكايي

عيسي بهزادي

نماينده (مباشر) مالك بهزادي در روستا:

مرحوم علي احدي

مرحوم صاحبعلي قرباني زند

كد خدا قبل پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي :

مرحوم فتح اله سدار

مرحوم سلطان حسين احدي

مرحوم الحاج انصاف نجفي

مرحوم افضل صفري

مرحوم اسكندر عبدي

مرحوم صاحبعلي قرباني

هيت امناء مسجد در حال حاضر:

قلي جعفري

رضا صفري

التماس نجفي

علي نجفي

مرور کوتاه با تصویر