یادبود آسمانی ها

مرحوم صاحبعلی قربانی زند

ولادت: 1305/10/7، وفات: 1378/07/01، محل تولد :روستای زناب، محل دفن :شهرستان خلخال

مرحوم ایمان صفایی

ولادت: 1992، وفات : 1367/7/16، محل تولد: خلخال روستای کهران، محل دفن :تهران بهشت زهرا

مرحوم افضل صفری

ولادت:1360/10/17، وفات : 1390/02/25، محل تولد:روستای زناب، محل دفن:اسلامشهر دارالسلام

مرحوم الحاج سلمان منافی

ولادت:1302، وفات : 1387/02/16، محل تولد :روستای زناب، محل دفن : تهران، امامزاده سلطان آباد

مرحوم قربانعلي احدي

ولادت : 1303، وفات : 1375/11/02، محل تولد :روستاي زناب، محل دفن :قم

مرحوم ببيراحدي

محل تولد : روستاي زناب

مرحوم قلي جعفري

محل تولد: روستاي زناب، محل دفن: روستاي زناب

مرحوم پرويز مجللي

ولادت : 1314، وفات : 1377، محل تولد : روستاي زناب، محل دفن : تهران بهشت زهرا

مرحوم خسرو عبدی

ولادت: 1332/07/04، وفات: 1398/01/14، محل تولد: روستای زناب، محل دفن: دارالسلام اسلامشهر

مرحوم رضوان صفائی

ولادت:1328/01/04، وفات:1399/04/08، محل تولد: روستای زناب، محل دفن: بهشت زهرا تهران

مرحوم عباسعلی قربانی زند

ولادت: 1345/10/02، وفات: 1400/02/25،محل تولد: خلخال، محل دفن: آرامستان خلخال

مرحوم نقشعلی نجفی زناب

ولادت: --/--/----، وفات: 1400/03/22،محل تولد: روستای زناب، محل دفن: آرامستان روستای زناب

مرور کوتاه با تصویر